کانال کولر

By | آوریل 3, 2013

شرکت تهویه نو

اجرای کانال کولر ،کانال اسپیلت داکت و فنکوئل

ساخت دودکش و لوله دودکش موتورخانه

کانال سازی 263x300 کانال کولر

کانال کولر با علیق

kanal 300x171 کانال کولر

انواع کانال گرد و چهارگوش

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره تماس: ۶۶۰۲۹۲۶۲