Tag Archives: دریچه خروجی دیزل ژنراتور

دمپر هوای خروجی اتاق ژنراتور

جهت خروج هوای گرم دیزل ژنراتور از اتاق ژنراتور از اتصال برزنتی و دمپر وزنه ای و یکطرفه استفاده میشود.